Gala koncert pro arcibiskupství

v jedinečné dramaturgii A. Plachetky a F. Klisoviće

Článek

Habsburkové 1. díl: Vznik Habsburské monarchie

Důležitým obdobím pro Habsburky byla bezesporu první polovina 16. století, protože právě v této době byly položeny základy Habsburské monarchie. Na jakém území se Habsburská monarchie rozkládala, kdo byl ústřední postavou jejího vzniku a kde se vlastně Habsburkové vzali?

Kdo byli Habsburkové a kde jsou dnes

Habsburkové jsou považováni za jeden z nejvýznamnějších evropských panovnických rodů, kteří v roce 1740 vymřeli po meči (na konci vlády Karla VI.) a po přeslici pak roku 1780 (na konci vlády Marie Terezie, dcery Karla VI.).

Tím ale celá dynastie zcela nevyhasla. Jejich následovníky se stali vévodové z rodu Lotrinských (potomci Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského), jež vládli habsburské říši až do roku 1918.

V současné době používá přízvisko Habsbursko-Lotrinský arcivévoda Karel Habsburský (panovnickým jménem Rakouský) a jeho nejbližší rodina. Do Čech jezdí několikrát do roka a považuje je za jednu z ústředních evropských zemí.

Zajímavost: nejmladší potomci Habsburků mají zajímavá povolání, která nejsou pro rakouské arcivévody a vévodkyně příliš typická.

Původ habsburského rodu

Počátek habsburské linie se podle kronikářů datuje do druhé poloviny 10. století a místně spadá na území dnešního Švýcarska. Prvním známým mužem habsburské krve byl pravděpodobně hrabě Guntram z Nordgau.

V daleké historii se rovněž můžete setkat se jménem Werner I. Habsburský (vnuk Guntrama z Nordgau), což byl štrasburský biskup, podle něhož se údajně příslušníci rodu kolem roku 1100 začali nazývat jako hrabata z Habsburku (německy [von] Habsburg).

Legendy jsou jiného názoru

Historické spisy a některé legendy ale mluví rozdílně. Někde je zmiňováno, že Habsburkové pocházeli z rodu Zähringů, jinde, že patřili do rodiny Colonnů a dokonce můžete narazit na mýty, v nichž se praví, že rodokmen Habsburků sahá až k bájnému Hektorovi z Tróje.

Takže si můžeme spíše jen domýšlet, jak to s původem prvního habsburského panovníka Rudolfa IV. Habsburského, který byl v roce 1273 zvolen římskoněmeckým králem, bylo doopravdy.

Jak vznikla Habsburská monarchie

Pro Habsburskou monarchii byl zásadní rok 1526, kdy Ferdinand I. Habsburský získal českou a uherskou korunu – vznikla Habsburská monarchie. Stalo se tak v rámci personální unie, což znamená, že se na základě nástupnického řádu, případně dynastické politiky, spojily formálně samostatné státy osobou panovníka. Dědičné habsburské země se tak rozrostly o nové značné území.

Až do roku 1804 však výše zmíněné území nemělo žádné oficiální pojmenování. To se však změnilo v okamžiku, kdy František I. přijal císařský titul, čímž dal vzniknout Rakouskému císařství. Tím ale zanikla samozvaná Habsburská monarchie.

Hlavní městoVídeň (1526–1583; 1611–1804)Praha (1583–1611)
Národnostní složeníNěmci, Maďaři, Češi, Rumuni, Moravané, Slováci, Slovinci, Nizozemci, Italové, Poláci, Srbové
Úřední jazykněmčina (do 1784) a latina (od 1784)
Státní náboženstvířímskokatolické
Státní zřízenífeudální/absolutní monarchiepersonální unie (1526–1804)

Území, na němž se Habsburská monarchie nacházela

Habsburská monarchie (též označovaná jako Rakouská nebo Podunajská monarchie) zahrnovala historické soustátí, které částečně náleželo ke Svaté říši římské, a členila se na různě velké územní celky, tzv. korunní země.

V letech 1526–1804 pod Habsburskou monarchii spadaly tyto korunní země:

 • Rakouské arcivévodství
 • Uherské království
 • Chorvatské království
 • Země Koruny české
 • Osmanské Uhersko
 • Mantovské vévodství
 • Sedmihradské knížectví
 • Španělské Nizozemí
 • Benátská republika

Korunní země Habsburské monarchie, zdroj: wikipedia.org

Ve střední Evropě tvořily Habsburskou monarchii tyto dědičné země:

 • Habsburské země: Horní a Dolní Rakousko, Štýrsko, Korutany, Tyroly a Kraňsko
 • Země Koruny české: Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice
 • Část Uher

Další zajímavé informace o Habsburcích naleznete v druhé části článku zde.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články