Zajímá nás Váš názor

Článek

Habsburkové 1. díl: Vznik Habsburské monarchie

Důležitým obdobím pro Habsburky byla bezesporu první polovina 16. století, protože právě v této době byly položeny základy Habsburské monarchie. Na jakém území se Habsburská monarchie rozkládala, kdo byl ústřední postavou jejího vzniku a kde se vlastně Habsburkové vzali?

Kdo byli Habsburkové a kde jsou dnes

Habsburkové jsou považováni za jeden z nejvýznamnějších evropských panovnických rodů, kteří v roce 1740 vymřeli po meči (na konci vlády Karla VI.) a po přeslici pak roku 1780 (na konci vlády Marie Terezie, dcery Karla VI.).

Tím ale celá dynastie zcela nevyhasla. Jejich následovníky se stali vévodové z rodu Lotrinských (potomci Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského), jež vládli habsburské říši až do roku 1918.

V současné době používá přízvisko Habsbursko-Lotrinský arcivévoda Karel Habsburský (panovnickým jménem Rakouský) a jeho nejbližší rodina. Do Čech jezdí několikrát do roka a považuje je za jednu z ústředních evropských zemí.

Zajímavost: nejmladší potomci Habsburků mají zajímavá povolání, která nejsou pro rakouské arcivévody a vévodkyně příliš typická.

Původ habsburského rodu

Počátek habsburské linie se podle kronikářů datuje do druhé poloviny 10. století a místně spadá na území dnešního Švýcarska. Prvním známým mužem habsburské krve byl pravděpodobně hrabě Guntram z Nordgau.

V daleké historii se rovněž můžete setkat se jménem Werner I. Habsburský (vnuk Guntrama z Nordgau), což byl štrasburský biskup, podle něhož se údajně příslušníci rodu kolem roku 1100 začali nazývat jako hrabata z Habsburku (německy [von] Habsburg).

Legendy jsou jiného názoru

Historické spisy a některé legendy ale mluví rozdílně. Někde je zmiňováno, že Habsburkové pocházeli z rodu Zähringů, jinde, že patřili do rodiny Colonnů a dokonce můžete narazit na mýty, v nichž se praví, že rodokmen Habsburků sahá až k bájnému Hektorovi z Tróje.

Takže si můžeme spíše jen domýšlet, jak to s původem prvního habsburského panovníka Rudolfa IV. Habsburského, který byl v roce 1273 zvolen římskoněmeckým králem, bylo doopravdy.

Jak vznikla Habsburská monarchie

Pro Habsburskou monarchii byl zásadní rok 1526, kdy Ferdinand I. Habsburský získal českou a uherskou korunu – vznikla Habsburská monarchie. Stalo se tak v rámci personální unie, což znamená, že se na základě nástupnického řádu, případně dynastické politiky, spojily formálně samostatné státy osobou panovníka. Dědičné habsburské země se tak rozrostly o nové značné území.

Až do roku 1804 však výše zmíněné území nemělo žádné oficiální pojmenování. To se však změnilo v okamžiku, kdy František I. přijal císařský titul, čímž dal vzniknout Rakouskému císařství. Tím ale zanikla samozvaná Habsburská monarchie.

Hlavní městoVídeň (1526–1583; 1611–1804)Praha (1583–1611)
Národnostní složeníNěmci, Maďaři, Češi, Rumuni, Moravané, Slováci, Slovinci, Nizozemci, Italové, Poláci, Srbové
Úřední jazykněmčina (do 1784) a latina (od 1784)
Státní náboženstvířímskokatolické
Státní zřízenífeudální/absolutní monarchiepersonální unie (1526–1804)

Území, na němž se Habsburská monarchie nacházela

Habsburská monarchie (též označovaná jako Rakouská nebo Podunajská monarchie) zahrnovala historické soustátí, které částečně náleželo ke Svaté říši římské, a členila se na různě velké územní celky, tzv. korunní země.

V letech 1526–1804 pod Habsburskou monarchii spadaly tyto korunní země:

 • Rakouské arcivévodství
 • Uherské království
 • Chorvatské království
 • Země Koruny české
 • Osmanské Uhersko
 • Mantovské vévodství
 • Sedmihradské knížectví
 • Španělské Nizozemí
 • Benátská republika

Korunní země Habsburské monarchie, zdroj: wikipedia.org

Ve střední Evropě tvořily Habsburskou monarchii tyto dědičné země:

 • Habsburské země: Horní a Dolní Rakousko, Štýrsko, Korutany, Tyroly a Kraňsko
 • Země Koruny české: Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice
 • Část Uher

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.